Strategia Rozwoju GZM

na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r.

Przebieg prac

Etapy tworzenia Strategii

Prace nad Strategią rozwoju GZM  będą trwać aż do końca 2022 roku. To bardzo złożony proces, podczas którego będą włączani różni interesariusze. Zobacz, na jakim etapie jesteśmy.

Zadania Metropolii

Zgodnie z ustawą o związku metropolitalnym w województwie śląskim celem GZM jest realizacja następujących działań

Przestrzeń

Kształtowanie ładu przestrzennego

Rozwój społeczno-gospodarczy

Działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego

Publiczny transport zbiorowy

Planowanie, koordynacja, integracja oraz rozwój publicznego transportu zbiorowego, metropolitalne przewozy pasażerskie

Ustalanie przebiegu dróg

Współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitanego

Promocja

Promocja związku metropolitalnego i jego obszaru