Strategia Rozwoju GZM

GZM stoi przed opracowaniem podstawowego dokumentu strategicznego, określającego priorytety, cele i działania dla Metropolii do realizacji do 2027 r., z perspektywą do 2035 r. Strategia rozwoju będzie wspierać proces zarządzania obszarem metropolitalnym. Koncentrować się będzie na takich kwestiach jak: poprawa jakości życia, rozwój funkcji metropolitalnych, wzmacnianie spójności przestrzennej i społeczno-gospodarczej oraz wspieranie zarządzania obszarem GZM.

W latach 2019-2020 na poziomie krajowym toczyły się prace legislacyjne, które dotyczyły zmian w prawie istotnie wpływających na tryb i zakres tworzenia strategii rozwoju (dotyczyły one m.in. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Znowelizowane przepisy weszły w życie w listopadzie 2020 r. i zmierzają do integrowania planowania strategicznego z przestrzennym. W konsekwencji istotną zmianą jest włączenie do dokumentu strategicznego komponentu przestrzennego w postaci modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej (przepisy usunęły z obiegu prawnego odrębny dokument planistyczny – tzw. studium metropolitalne).

Metropolia aktywnie uczestniczyła w procesie konsultowania i wypracowania projektowanych przepisów prawa dotyczących prowadzenia polityki rozwoju, w tym także wnoszenie propozycji zapisów ustawowych doprecyzowujących przepisy dotyczące opracowania strategii rozwoju oraz wnosiła propozycje zapisów ustawowych wprost związanych ze związkiem metropolitalnym.

Opracowanie dokumentu strategicznego zostanie poprzedzone pracami analityczno-diagnostycznymi oraz wykonaniem delimitacji obszarów funkcjonalnych GZM. Dokument będzie opracowany przy współudziale możliwie szerokiego grona interesariuszy i zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Zapoznaj się z etapami prac, harmonogramem oraz głównymi elementami dokumentu.