Metropolitalna Rada Rozwoju

Metropolitalna Rada Rozwoju jest interdyscyplinarnym ciałem doradczym dla Zarządu GZM. Celem działania Rady jest merytoryczne wspieranie Zarządu GZM w realizacji projektu pn. Strategia Rozwoju GZM na lata 2022 – 2027 z perspektywą do 2035 r., dla wypracowania możliwie skutecznego i efektywnego narzędzia zarządzania obszarem metropolitalnym oraz dynamizacji rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego GZM.

Zadania Metropolitalnej Rady Rozwoju
 1. wskazywanie na kwestie istotne dla rozwoju GZM w wieloletniej perspektywie czasowej;

 2. weryfikowanie ustaleń projektu dokumentu;

 3. rekomendowanie projektu dokumentu do przyjęcia przez Zgromadzenie GZM.
Skład Metropolitalnej Rady Rozwoju
 1. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: Konrad Saganowski, Naczelnik Wydziału Instrumentów Terytorialnych w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych;
 2. Ministerstwo Infrastruktury: Maria Perkuszewska, Naczelnik Wydziału Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Departamencie Strategii Transportu;
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: Barbara Szafir, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego;
 4. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, Rektor;
 5. Uniwersytet Śląski w Katowicach: prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Rektor;
 6. Politechnika Śląska: prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju;
 7. Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Śląski: dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, Prezes Śląskiego Oddziału TUP;
 8. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego: Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku;
 9. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych: dr hab. Marta Pogrzeba, profesor Instytutu, Dyrektor;
 10. Główny Instytut Górnictwa: prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek, Dyrektor;
 11. Urząd Statystyczny w Katowicach: Aurelia Hetmańska, Dyrektor;
 12. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach: Tomasz Zjawiony, Prezes;
 13. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna: dr Janusz Michałek, Prezes KSSE;
 14. Miasto Katowice: Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice;
 15. Miasto Tychy: Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy;
 16. Miasto Sosnowiec: Michał Mercik, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca ds. Kultury, Rozwoju i Dialogu Społecznego;
 17. Miasto Gliwice: Adam Neumann, Prezydent Miasta Gliwice;
 18. Miasto Bytom: Mariusz Wołosz, Prezydent Miasta Bytom;
 19. Unia Metropolii Polskich: Tomasz Fijołek, Dyrektor Biura;
 20. Śląski Związek Gmin i Powiatów: Witold Magryś, Dyrektor.
 21. Ministerstwo Rozwoju i Technologii: p. Łukasz Marciniak, Z-ca Dyrektora Departamentu Planowania
  Przestrzennego.
Kalendarium posiedzeń Metropolitalnej Rady Rozwoju