Elementy Strategii Rozowju

01.
Wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych.
02.
Cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
03.
Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych.
04.
Oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz wskaźniki ich osiągnięcia.
05.
Model struktury funkcjonalno-przestrzennej.
06.
Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej.
07.
Obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz z zakresem planowanych działań.
08.
Obszary strategicznej interwencji kluczowe dla obszaru wraz z zakresem planowanych działań.
09.
System realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych.
10.
Ramy finansowe i źródła finansowania.