Harmonogram prac

Zadanie

Termin realizacji

1. Prace przygotowawcze

II kwartał 2021 – III kwartał 2021

1.1 Powołanie zespołu ds. realizacji projektu i struktury zarządzania projektem

1.2 Pozyskiwanie materiałów wejściowych do realizacji projektu (propozycji i opinii interesariuszy oraz niezbędnych danych i informacji)

1.3 Opracowanie raportu z pozyskiwania materiałów wejściowych (zeszyt nr 1)

2. DIAGNOZA STANU GZM, Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH

III kwartał 2021 – I kwartał 2022

2.1 Opracowanie projektu Diagnozy stanu GZM wraz z propozycją obszarów funkcjonalnych

(z wykorzystaniem pozyskanych materiałów wejściowych)

2.2 Opracowanie Diagnozy stanu GZM (zeszyt nr 2)

2.3 Wyznaczenie obszarów funkcjonalnych (zeszyt nr 3), jako elementu składowego Diagnozy stanu GZM

3. OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GZM

IV kwartał 2021 – IV kwartał 2022

3.1 Opracowanie (roboczych wersji) projektu Strategii Rozwoju GZM z uwzględnieniem podmiotów wskazanych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w tym:

a) opracowanie wstępnej wersji projektu Strategii Rozwoju GZM,

b) zbieranie uwag i opinii do wstępnej wersji projektu Strategii Rozwoju GZM,

c)opracowanie zmodyfikowanej wersji projektu Strategii Rozwoju GZM

IV kwartał 2021 – II kwartał 2022

3.2 Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju GZM

II kwartał 2022

3.3 Konsultacje ustawowe projektu Strategii Rozwoju GZM wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko tego projektu

II kwartał 2022 – III kwartał 2022

3.4 Opracowanie (końcowej wersji) projektu Strategii Rozwoju GZM, w tym:

a) sporządzenie koreferatu;

b) przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju GZM;

III kwartał 2022

3.5 Opracowanie (ostatecznej wersji) projektu Strategii Rozwoju GZM (zeszyt nr 4)

III kwartał 2022

3.6 Uzyskanie opinii Zarządu Województwa dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa

III kwartał 2022

3.7 Uchwalenie Strategii Rozwoju GZM

IV kwartał 2022

4. UZYSKANIE POZYTYWNEJ OPINII NADZORU WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

I kwartał 2023