Kalendarium prac nad dokumentem

16 grudnia Uchwalenie dokumentu
Uchwalenie Strategii Rozwoju GZM

Zgromadzenie GZM przyjęło Strategię Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. Dokument określa wspólną dla wszystkich gmin członkowskich wizję Metropolii w kilkunastoletniej perspektywie oraz wskazuje cele i kierunki jej rozwoju.

25 listopada Zakończenie konsultacji
Zakończenie konsultacji Strategii Rozwoju GZM

Zakończył się proces konsultacji Strategii Rozwoju GZM. Raport z procesu zostanie sporządzony w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

20 października - 24 listopada Konsultacje
Konsultacje Strategii Rozwoju GZM

Od 20 października trwają konsultacje projektu Strategii Rozwoju GZM wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi do obu dokumentów można zgłaszać do 24 listopada 2022 r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach mogą skorzystać z trzech możliwości kontaktu: wzięcie udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, odwiedzenie punktu konsultacyjnego lub wypełnienie formularza zgłoszenia uwag (w wersji papierowej lub elektronicznej).

11 października 2022 Metropolitalna Rada Rozwoju
Posiedzenie Metropolitalnej Rady Rozwoju

Podczas spotkania omówiono dotychczasowe etapy prac nad dokumentem oraz zaprezentowano misję i wizję Strategii Rozwoju GZM. Przedstawiono 5 wyznaczonych priorytetów oraz planowane cele i kierunki działań.

6 lipca 2022 Metropolitalna Rada Rozwoju
Kolejne posiedzenie Metropolitalnej Rady Rozwoju

Podczas spotkania dyskutowano nad wnioskami z diagnozy stanu oraz obszarów funkcjonalnych GZM i wstępnymi ustaleniami strategicznymi (priorytetami, celami i kierunkami działań Metropolii).

5 lipca 2022 Model struktury funkcjonalno-przestrzennej
Spotkanie z gminami dot. modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej

Podczas spotkania zaprezentowano główne ustalenia oraz przedstawiono, w jaki sposób powstawał pierwszy rysunek modelu. W dalszej części spotkania gminy miały możliwość wypowiedzenia się na temat rysunku modelu oraz zgłosić swoje uwagi.

18 marca 2022 Metropolitalna Rada Rozwoju
Posiedzenie Metropolitalnej Rady Rozwoju

18 marca odbyło się kolejne spotkanie Metropolitalnej Rady Rozwoju. Spotkanie poświęcone omówieniu dwóch opracowywanych dokumentów: Diagnozy Stanu GZM oraz Obszarów funkcjonalnych GZM.Podczas spotkania Przewodniczący Zarządu GZM Kazimierz Karolczak oraz Wiceprzewodniczącą Zarządu GZM Danuta Kamińska wręczyli akty powołania dwóm nowym członkom Metropolitalnej Rady Rozwoju: dr hab. Marcie Pogrzebie Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Łukaszowi Marciniakowi Zastępcy Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

 

2022
12-14 stycznia 2022 Wywiady grupowe
Pogłębione wywiady w trzech grupach tematycznych - nauka, społeczeństwo, gospodarka

W dniach 12-14 stycznia 2022 r. odbyły się wywiady pogłębione w ramach diagnozy stanu GZM z trzema grupami tematycznymi - nauka, społeczeństwo oraz gospodarka. Zaproszeni reprezentanci organizacji i instytucji zlokalizowanych na terenie GZM dyskutowali na temat potrzeb rozwojowych GZM, oczekiwań wobec współpracy z GZM, możliwości działania GZM.

2021
17 grudnia 2021 GOSPOSTRATEG
Konferencja podsumowująca projekt GOSPOSTRATEG

17 grudnia 2021 r. w MCK w Katowicach W dniu 17 grudnia 2021 roku w Katowicach odbyła się Konferencja pt. Od badania do działania: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w wynikach projektu Gospostrateg-NewUrbPact i pracach nad Strategią Rozwoju GZM, zorganizowana przy współpracy Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz firmy doradczej PwC Polska.

16 grudnia 2021 Metropolitalna Rada Rozwoju
Inauguracyjne posiedzenie Metropolitalnej Rady Rozwoju

16 grudnia 2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady, na której wręczone zostały nominacje. Podczas spotkania zaprezentowano dotychczasowy stan prac nad Strategią Rozwoju GZM oraz przeprowadzono dyskusję nt. wizji rozwoju obszaru. Więcej informacji o Radzie znajduje się tutaj.

17 - 26 listopada 2021 Warsztaty strategiczne w podregionach
Warsztaty strategiczne z gminami GZM w podregionach

W dniach od 17-26 listopada odbyły się warsztaty strategiczne z przedstawicielami gmin członkowskich GZM, w podziale na podregiony.

Podczas warsztatu prowadzone był dyskusje na temat szans i wyzwań związanych z rozwojem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz jej poszczególnych gmin, a także prowadzone były rozważania nad wizją GZM do 2035 roku. Spotkania były także okazją do poznania oczekiwań i nadziei gmin członkowskich gmin związanych ze współpracą w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

30 września 2021 Zakończenie I etapu prac
Zakończenie I etapu prac nad projektem Strategii

W ramach pierwszego etapu przeprowadzone zostały prace przygotowawcze, w tym w szczególności identyfikacja ryzyk, identyfikacja interesariuszy, analiza dokumentów strategicznych na różnych poziomach oraz przeprowadzenie pierwszego badania opinii dotyczących Metropolii poprzez formularz ankietowy (w badaniu wzięło udział 1316 osób).

21 września 2021 Struktura zarządzania projektem<br>Metropolitalna Rada Rozwoju
Powołanie Metropolitalnej Rady Rozwoju oraz struktury zarządzania projektem

Uchwałą Zarządu GZM nr 235/2021 powołana została struktura zarządzania projektem i zespół ds. opracowania projektu pn. Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. Uchwała określa strukturę zarządzania, składy poszczególnych zespołów, zdania oraz tryb pracy.

Uchwałą Zarządu nr 236/2021 powołana została Metropolitalna Rada Rozwoju, która pełnić będzie rolę interdyscyplinarnego ciała doradczego Zarządu GZM. Członkami Rady są eksperci zewnętrzni o kwalifikacjach i doświadczeniach zawodowych związanych z problematyką obszarów miejskich, reprezentujący zarówno władzę samorządową i rządową jak i równe środowiska społeczno-gospodarcze i naukowo-badawcze. Uchwała określa skład rady, jej cel, zadania oraz zasady działania.

23 sierpnia - 25 września 2021 Zbieranie opinii
Zbieranie opinii dotyczących Metropolii poprzez formularz ankietowy

Formularz ankietowy został udostępniony online z możliwością wypełnienia do 20 września. Informacja o zbieraniu opinii dotyczących Metropolii znalazła się również - wraz z papierową wersją ankiety - w magazynie "w Metropolii" (numer 6). Papierowe wersje ankiet można było składać w 10 punkach obsługi pasażera ZTM lub zrobić zdjęcie i odesłać mailowo. Ponadto ankiety były zbierane podczas wydarzeń współorganizowanych przez GZM - MiastoLab, Spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, Metropolitalne Dni Energii.

sierpień 2021 Zbieranie opinii
Spotkania z członkami Zarządu GZM

Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z członkami Zarządu GZM.

18 sierpnia 2021 Oficjalne rozpoczęcie prac
Spotkanie inauguracyjne z członkami Zgromadzenia

Odbyło się spotkanie inaugurujące z Zarządem i Zgromadzeniem GZM - podczas spotkania zaprezentowano podmioty współpracujące przy opracowaniu dokumentu, przedstawiono harmonogram prac oraz zadania na najbliższy czas.

lipiec - wrzesień 2021 Prace przygotowawcze
Prace przygotowawcze do dalszych etapów

Rozpoczęto prace nad ustaleniem sposobu realizacji projektu - określono szczegółowy harmonogram prac, przystąpiono do identyfikacji interesariuszy, kluczowych dokumentów oraz ryzyk mogących wystąpić podczas realizacji projektu.

14 lipca 2021 Podpisanie umowy
Podpisanie umowy z wykonawcą

Podpisano umowę pomiędzy Urzędem Metropolitalnym a PWC Advisory Sp. z o.o. sp. k. na opracowanie Strategii Rozwoju GZM. Rozpoczęto realizację przedmiotu umowy.

15 czerwca 2021 Wybór wykonawcy
Wybór wykonawcy

W procedurze przetargowej wpłynęły 3 oferty potencjalnych wykonawców. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej Komisja Przetargowa najwięcej punktów przyznała PWC Advisory Sp. z o.o. sp. k.

13 marca 2021 Procedura wyboru wykonawcy
Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy

Ogłoszenie przetargu na „Opracowanie Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r.”

2020
07 października 2020 Rozpoczęcie prac
Przyjęcie uchwały w sprawie trybu i harmonogramu prac

Uchwała Zgromadzenia nr XXVIII/208/2020 określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 - 2027 z perspektywą do 2035 r., w tym tryb konsultacji.

2022
12-14 stycznia 2022 Wywiady grupowe
Pogłębione wywiady w trzech grupach tematycznych - nauka, społeczeństwo, gospodarka

W dniach 12-14 stycznia 2022 r. odbyły się wywiady pogłębione w ramach diagnozy stanu GZM z trzema grupami tematycznymi - nauka, społeczeństwo oraz gospodarka. Zaproszeni reprezentanci organizacji i instytucji zlokalizowanych na terenie GZM dyskutowali na temat potrzeb rozwojowych GZM, oczekiwań wobec współpracy z GZM, możliwości działania GZM.

2021
17 grudnia 2021 GOSPOSTRATEG
Konferencja podsumowująca projekt GOSPOSTRATEG

17 grudnia 2021 r. w MCK w Katowicach W dniu 17 grudnia 2021 roku w Katowicach odbyła się Konferencja pt. Od badania do działania: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w wynikach projektu Gospostrateg-NewUrbPact i pracach nad Strategią Rozwoju GZM, zorganizowana przy współpracy Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz firmy doradczej PwC Polska.

16 grudnia 2021 Metropolitalna Rada Rozwoju
Inauguracyjne posiedzenie Metropolitalnej Rady Rozwoju

16 grudnia 2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady, na której wręczone zostały nominacje. Podczas spotkania zaprezentowano dotychczasowy stan prac nad Strategią Rozwoju GZM oraz przeprowadzono dyskusję nt. wizji rozwoju obszaru. Więcej informacji o Radzie znajduje się tutaj.

17 - 26 listopada 2021 Warsztaty strategiczne w podregionach
Warsztaty strategiczne z gminami GZM w podregionach

W dniach od 17-26 listopada odbyły się warsztaty strategiczne z przedstawicielami gmin członkowskich GZM, w podziale na podregiony.

Podczas warsztatu prowadzone był dyskusje na temat szans i wyzwań związanych z rozwojem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz jej poszczególnych gmin, a także prowadzone były rozważania nad wizją GZM do 2035 roku. Spotkania były także okazją do poznania oczekiwań i nadziei gmin członkowskich gmin związanych ze współpracą w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

30 września 2021 Zakończenie I etapu prac
Zakończenie I etapu prac nad projektem Strategii

W ramach pierwszego etapu przeprowadzone zostały prace przygotowawcze, w tym w szczególności identyfikacja ryzyk, identyfikacja interesariuszy, analiza dokumentów strategicznych na różnych poziomach oraz przeprowadzenie pierwszego badania opinii dotyczących Metropolii poprzez formularz ankietowy (w badaniu wzięło udział 1316 osób).

21 września 2021 Struktura zarządzania projektem<br>Metropolitalna Rada Rozwoju
Powołanie Metropolitalnej Rady Rozwoju oraz struktury zarządzania projektem

Uchwałą Zarządu GZM nr 235/2021 powołana została struktura zarządzania projektem i zespół ds. opracowania projektu pn. Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. Uchwała określa strukturę zarządzania, składy poszczególnych zespołów, zdania oraz tryb pracy.

Uchwałą Zarządu nr 236/2021 powołana została Metropolitalna Rada Rozwoju, która pełnić będzie rolę interdyscyplinarnego ciała doradczego Zarządu GZM. Członkami Rady są eksperci zewnętrzni o kwalifikacjach i doświadczeniach zawodowych związanych z problematyką obszarów miejskich, reprezentujący zarówno władzę samorządową i rządową jak i równe środowiska społeczno-gospodarcze i naukowo-badawcze. Uchwała określa skład rady, jej cel, zadania oraz zasady działania.

23 sierpnia - 25 września 2021 Zbieranie opinii
Zbieranie opinii dotyczących Metropolii poprzez formularz ankietowy

Formularz ankietowy został udostępniony online z możliwością wypełnienia do 20 września. Informacja o zbieraniu opinii dotyczących Metropolii znalazła się również - wraz z papierową wersją ankiety - w magazynie "w Metropolii" (numer 6). Papierowe wersje ankiet można było składać w 10 punkach obsługi pasażera ZTM lub zrobić zdjęcie i odesłać mailowo. Ponadto ankiety były zbierane podczas wydarzeń współorganizowanych przez GZM - MiastoLab, Spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, Metropolitalne Dni Energii.

sierpień 2021 Zbieranie opinii
Spotkania z członkami Zarządu GZM

Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z członkami Zarządu GZM.

18 sierpnia 2021 Oficjalne rozpoczęcie prac
Spotkanie inauguracyjne z członkami Zgromadzenia

Odbyło się spotkanie inaugurujące z Zarządem i Zgromadzeniem GZM - podczas spotkania zaprezentowano podmioty współpracujące przy opracowaniu dokumentu, przedstawiono harmonogram prac oraz zadania na najbliższy czas.

lipiec - wrzesień 2021 Prace przygotowawcze
Prace przygotowawcze do dalszych etapów

Rozpoczęto prace nad ustaleniem sposobu realizacji projektu - określono szczegółowy harmonogram prac, przystąpiono do identyfikacji interesariuszy, kluczowych dokumentów oraz ryzyk mogących wystąpić podczas realizacji projektu.

14 lipca 2021 Podpisanie umowy
Podpisanie umowy z wykonawcą

Podpisano umowę pomiędzy Urzędem Metropolitalnym a PWC Advisory Sp. z o.o. sp. k. na opracowanie Strategii Rozwoju GZM. Rozpoczęto realizację przedmiotu umowy.

15 czerwca 2021 Wybór wykonawcy
Wybór wykonawcy

W procedurze przetargowej wpłynęły 3 oferty potencjalnych wykonawców. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej Komisja Przetargowa najwięcej punktów przyznała PWC Advisory Sp. z o.o. sp. k.

13 marca 2021 Procedura wyboru wykonawcy
Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy

Ogłoszenie przetargu na „Opracowanie Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r.”

2020
07 października 2020 Rozpoczęcie prac
Przyjęcie uchwały w sprawie trybu i harmonogramu prac

Uchwała Zgromadzenia nr XXVIII/208/2020 określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 - 2027 z perspektywą do 2035 r., w tym tryb konsultacji.